Dezinfekčný čistiaci prostriedok DEXA DEZI 750G

Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný prostriedok so širokým spektrom účinku. Použitie pri čistení a dezinfekcii podláh, stien, obkladačiek, sanitárnych zariadení v potravinárstve, reštauráciach, školských jedálňach a pod. Svojim účinkom likviduje široké spektrum vírusov, vegetatívne formy baktérií, mikroskopické kvasinkové a vláknité huby.
Návod na použitie: Umývadlá, drezy, obkladačky a podlahy. 50 ml prípravku nalejte do 1 l vody, roztokom umyte čistené plochy a po 5-10 minútach pôsobenia opláchnite čistou vodou. WC: prípravok nastriekajte na horný okraj misy a nechajte pôsobiť cez noc. Odtokové potrubia: prípravok nastriekajte do odtoku a po 10 minútach pôsobenia opláchnite prúdom vody.

Bezpečnostné informácie
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Zákaz opakovaného použitie obalu. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu. Zvyšky zneškodniť roztriedením veľkým množstvom vody. EC č. 287-089-1.Prvá pomoc: Pri práci s prípravkom chráňte pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí si vymývajte ich aspoň 10 minút prúdom čistej vody a vyhľadajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky a odevu, vyzlečte zasiahnutý odev a postihnuté miesto pokožky dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. Pri náhodnom použití nikdy nevyvolávajte zvracanie, iba vypláchnite ústa pitnou vodou, vypijte 0,3 l vlažnej vody a vyhľadajte lekára. Nebezpečenstvo Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváreP301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanieP303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutúho na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá umožní pohodlné dýchanie.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ DO OČÍ: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Výrobca
PERFEKT-SH s.r.o. Vráble

Zloženie produktu
menej ako 5% neiónové tenzidy, aróma s obsahom citralu a limonene. Účinná látka Lauryl/Myristyl-Dimetyl-Benzylamónium-Chlorid 9,5g/100 g.Registračné číslo: bio/432/D/03/3/CCHLP

Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
DeLUX-SM s.r.o., Vráble

Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

  • Kód: HY080199
  • Výrobca: -
  • Merná jednotka: ks
  • Ďalšie parametre

    • Použitie: dezinfekcia na povrchy
  • Dostupnosť:
    skladom 100+
2,92€ bez DPH
(3,50€ s DPH)

Podobné produkty

skladom
2.71 bez DPH
v balení
skladom
3.20 bez DPH
v balení
skladom 0
5.17 bez DPH
v balení
skladom
6.78 bez DPH
v balení

Silná akcia

Neprespinkajte svoju šancu a vyberte si produkty za zvýhodnené ceny.
AKCIA -15%
skladom
8.20 bez DPH
v balení
AKCIA -18%
skladom
2.60 bez DPH
v balení
AKCIA -14%
skladom
12.00 bez DPH
v balení
AKCIA -22%
skladom
20.00 bez DPH
v balení
AKCIA -14%
skladom
2.80 bez DPH
v balení
AKCIA -20%
skladom
8.50 bez DPH
v balení
Eko produkt
AKCIA -15%
skladom
18.50 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -11%
skladom
33.30 bez DPH
v balení
AKCIA -16%
skladom 0
38.00 bez DPH
v balení
AKCIA -19%
skladom
20.00 bez DPH
v balení
AKCIA -10%
skladom
21.90 bez DPH
v balení
AKCIA -13%
skladom 0
6.50 bez DPH
v balení