Dezinfekčný čistiaci prostriedok Dezi PRIM 5l

Dezinfekčný prostriedok je určený na celoplošnú dezinfekciu, čistenie a bielenie podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náčinia, sociálnych zariadení, v potravinárskom priemysle, na dezinfekciu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch a likvidáciu rias. Spoľahlivo likviduje vírusy, baktérie, riasy a nižšie huby. Odstráňte pachy, odfarbuje, bieli textílie a drevo. Pred aplikáciou si pozorne prečitajte návod na použitie!

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Použ

Bezpečnostné informácie
Nebezpečenstvo Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy.EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny ( chlór). P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváreP301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanieP303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá umožní pohodlné dýchanie.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ DO OČÍ: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

Výrobca
PERFEKT-SH s.r.o. Vráble

Zloženie produktu
Učinná látka: Chlórnan sodný minimálne 50 g/l pri plnení

Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
DEXIS SLOVAKIA, Vráble

Návod na použitie
Čistenie a dezinfekcia podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náčinia sa uskutočňuje roztokom pripraveným z 0,1-03 l DEZI PRIM a 10 l vody. Po čistení a dezinfekcii hračiek a predmetov, ktoré sú v styku s deťmi a potravinami opláchnite po 30 minútach čistou pitnou vodou. Koterce a predmety pre zvieratá dezinfikujte rovnakým spôsobom. Pri dezinfekcii v studniach, samospádových vodovodoch a pod. dávkujte 8 ml DEZI PRIM na každých 1000 l vody. Vodnú hladinu pokropte nezriedeným roztokom DEZI PRIM. Po 30 minútach je voda vydezinfikovaná, súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky. Na dezinfekciu rias v bazénoch a tiež ich likvidáciu dávkujte 25ml/ 1000 l vody v týždenných intervaloch a pri štarte dávkujte 50 ml/ 1000l vody. Pre otvorené kúpaliská dávkujte dvojnásobne. Neriedený je vhodný i na likvidáciu vodného kameňa v potrubiach, odpadoch, kuchynských a iných nádobách.

  • Kód: HY000271
  • Výrobca: No Name
  • Merná jednotka: ks
  • Ďalšie parametre

    • Použitie: dezinfekcia na povrchy
  • Dostupnosť:
    skladom 0
5,17€ bez DPH
(6,20€ s DPH)

Podobné produkty

skladom
3.20 bez DPH
v balení
skladom
2.92 bez DPH
v balení
skladom
2.71 bez DPH
v balení
skladom
6.05 bez DPH
v balení
skladom
29.80 bez DPH
v balení
skladom
2.32 bez DPH
v balení
skladom
5.98 bez DPH
v balení
skladom
6.78 bez DPH
v balení

Silná akcia

Neprespinkajte svoju šancu a vyberte si produkty za zvýhodnené ceny.
AKCIA -16%
skladom
21.70 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -20%
skladom
7.00 bez DPH
v balení
AKCIA -14%
skladom
15.50 bez DPH
v balení
AKCIA -20%
skladom
8.50 bez DPH
v balení
Eko produkt
AKCIA -15%
skladom
18.50 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -17%
skladom
5.00 bez DPH
v balení 20 ks
AKCIA -14%
skladom
12.00 bez DPH
v balení
AKCIA -25%
skladom
40.00 bez DPH
v balení
AKCIA -10%
skladom
21.90 bez DPH
v balení
AKCIA -10%
skladom
78.00 bez DPH
v balení
AKCIA -8%
skladom
3.00 bez DPH
v balení
AKCIA -11%
skladom
33.30 bez DPH
v balení