Sifo 500g čistič odpadov

Prostriedok na čistenie sifónov a odpadov. Sifo je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny, vlasy. 3x účinnejšie, Extra silné granule. Hmotnosť 500 g.

Zloženie: Hydroxid sodný (EC 215-158-5)

Návod na použitie: do sifónu nasypte 50-100 g Sifa a nalejte 1/2 l vriacej vody.
Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na hliníkové potrubia.

Dodržiavanie predpisov
Upozornenie: rozpúšťanie Sifa je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.Obsahuje hydroxid sodný (EC 215-185-5).H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.P405 Uchovávajte uzamknuté.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P260 Nevdychujte prach.P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.Prvá pomoc:P301 + P330 + P331 + P310 po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.P304 + P340 po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.P305 + P351 + P338 + P310 po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.P303 + P361 + P353 pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.Nebezpečenstvo.

 • Kód: HY991346
 • Výrobca: Tatrachema
 • Merná jednotka: ks
 • Strana v katalógu: 652
 • Ďalšie parametre

  • Použitie: čistič odpadov
  • Hmotnosť: 500 g
 • Dostupnosť:
  skladom 50+
4,85€ bez DPH
(5,82€ s DPH)

Podobné produkty

skladom
3.33 bez DPH
v balení
skladom
3.08 bez DPH
v balení
skladom
2.32 bez DPH
v balení
skladom
6.78 bez DPH
v balení
skladom 0
7.38 bez DPH
v balení 10 ks
Eko produkt
skladom
3.98 bez DPH
v balení
Eko produkt
skladom
4.18 bez DPH
v balení
skladom
1.61 bez DPH
v balení

Silná akcia

Neprespinkajte svoju šancu a vyberte si produkty za zvýhodnené ceny.
Eko produkt
AKCIA -5%
skladom
14.70 bez DPH
v balení 6 ks
Eko produkt
AKCIA -5%
skladom
3.50 bez DPH
v balení
AKCIA -14%
skladom 0
5.00 bez DPH
v balení
Eko produkt
AKCIA -15%
skladom
18.50 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -17%
skladom
3.10 bez DPH
v balení
AKCIA -6%
skladom
16.20 bez DPH
v balení 24 ks
AKCIA -9%
skladom
4.00 bez DPH
v balení
AKCIA -10%
skladom
7.50 bez DPH
v balení
AKCIA -19%
skladom
8.00 bez DPH
v balení
AKCIA -9%
1 až 6 dní
7.00 bez DPH
v balení